Degree Faculty

Dr. Rasika Bhalke-Warule
M Pharm Ph.D

Principal

Radhika Kotame
M Pharm

Associate Professor

Rupesh Tagad
M Pharm

Academic Incharge

Rahul Jagdale
M Pharm

HoD. Pharma.Chemistry

Ajinkya Pote
M Pharm

Asst. Professor

Ehtesham Ansari
M Pharm

Examination officer

Amit Chaudhari
M Pharm

Asst. Profesor

Snehal Patil
M Pharm

Asst. Professor

Sayali pawar
M Pharm

Asst. Professor

Habiba Shaikh
M Pharm

Asst. Professor

Swati Chaskar
M Pharm

Asst. Professor

Aditya Thole
M Pharm

Asst. Professor

Meghana Rayjade
M Pharm

Asst. Professor

Gargi Kirloskar
M Pharm

Asst. Professor

Nitin Shelke
M Pharm

Asst. Professor

Pallavi Ghule
M Pharm

Asst. Professor

Gaurav Sonawane
M Pharm

Asst. Professor


Chinmay Kapile
M Pharm

Asst. Professor